Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Agency model: dit model houdt in dat Dreamgame BV het product aan de koper verkoopt en levert namens een partner.
Buy-Sell model: dit model houdt in dat Dreamgame BV het product rechtstreeks verkoopt en levert aan de koper. De koopovereenkomst komt tot stand tussen de koper en Dreamgame BV.
Dienst: elke handeling die geen levering van goederen is. Als er geen sprake is van een fysieke gegevens drager, spreekt men van het leveren van een dienst.
Koper: iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DreamGame in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Product: standaard software in de vorm van digitale codes.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

DreamGame B.V.
Vestigings- & bezoekadres:

Laan van Spitsbergen 130
7336 AX Apeldoorn


Ondersteuning van kantooruren: 9:00 - 18.00 CE(S)T, van Maandag-Vrijdag / Weekends en na uren - beperkt

KvK-nummer: 64585816
Btw-identificatienummer Nederland: NL855731485B01 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DreamGame en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen DreamGame en koper.
2. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van DreamGame. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar toegezonden.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
4. DreamGame behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan de wettelijke normen van Nederland.
5. Door het gebruik van de internetsite van DreamGame en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper de algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals staan vermeld op de internetsite. 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als DreamGame gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de dreamGame niet en geven in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Een aanbod is geldig zolang de voorraad strekt. 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Koper en DreamGame komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 7 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van DreamGame zullen voor zover de wet toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.
3. DreamGame treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Met betrekking tot de elektronische betaling neemt DreamGame passende veiligheidsmaatregelen in acht.
4. DreamGame kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de DreamGame op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. Voor de producten van DreamGame is, in overeenstemming met de Wet Verkopen op Afstand, geen herroepingsrecht van toepassing.
2. De koper is zelf verantwoordelijk voor het bestellen van het juiste product. Dreamgame BV kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor het door de klant bestellen van een verkeerde code.

Artikel 7 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan DreamGame producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar DreamGame geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW.
4. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk/ en zetfouten. Voor de gevolgen van druk/ en zet fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door DreamGame worden gecorrigeerd.

Artikel 8 - Betaling

1. Bij bestelling via de internetsite kan worden betaald via de Bank of iDeal. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de producten verstuurd. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van DreamGame.
2. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. In het geval er tussen koper en DreamGame een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is.
3. Bij het niet of niet tijdig betalen zijn de extra kosten altijd voor rekening van de koper.
4. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die DreamGame als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
5. In geval van niet-tijdige betaling is DreamGame bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

1. DreamGame zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Het product wordt aan de koper geleverd via het “Buy-Sell model” of het “Agency model”. Alle codes zijn via het “Buy-Sell model” of er moet specifiek bij vermeld staan dat het “Agency model” betreft. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op beide modellen tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
3. Bij een koop volgens het “Agency model” erkent de koper dat de koopovereenkomst van het product tot stand komt tussen koper en de partner en dat Dreamgame BV geen partij bij deze koopovereenkomst is en/of wordt en slechts handelt als tussenpersoon en uitsluitend bemiddelt in de levering van het product en afhandeling van de betaling.
4. Als plaats van levering geldt het emailadres dat de koper aan DreamGame kenbaar heeft gemaakt.
5. DreamGame maakt gebruik van een volledig geautomatiseerd leveringssysteem, inhoudende;

• iDeal betalingen worden direct verwerkt en de bestelling wordt onmiddelijk verstuurd naar het door koper opgegeven emailadres.
• Mister Cash betalingen worden direct verwerkt en de bestelling wordt onmiddellijk verstuurd naar het door koper opgegeven emailadres.
• Betalingen via overboeking worden ook volledig geautomatiseerd verwerkt en geleverd. Hierbij bedraagt de wachttijd ongeveer een werkdag)

6. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan per email of telefonisch bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
7. Na ontbinding conform het vorige lid zal DreamGame het bedrag dat koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
8. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
9. Alle bestellingen die zijn voltooid zonder het 3D Secure-protocol, worden vastgehouden voor verder verificatieproces om fraudepogingen te voorkomen. De koper wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de verificatieprocesstappen die moeten worden uitgevoerd voordat de bestelling wordt voltooid en het product wordt geleverd. Deze omvatten: ID- en kaartfoto's met namen en laatste 4 cijfers van de kaart zichtbaar. Andere gevoelige gegevens kunnen worden verborgen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en garantie

1. Een screenshot van de bank met betrekking tot de betaling geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
2. DreamGame garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan geen sprake zijn van garantie indien;
• de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

• er sprake is van een gebrek als gevolg van het niet met de bestemming corresponderend- of onoordeelkundig- gebruik van het product;
• beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
4. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

5. Een eventueel door DreamGame als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de koper jegens DreamGame kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
6. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de koper jegens DreamGame kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door DreamGame verleende garantie.
7. DreamGame is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
9. DreamGame behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DreamGame gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10. In geen geval kan DreamGame aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website inclusief problemen ontstaan tussen koper en DreamGame. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
11. DreamGame kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet werken van het product als dit ligt aan gebrekkige middelen bij de koper.
12. DreamGame is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van DreamGame. DreamGame is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
13. Indien DreamGame, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en eigendomsvoorbehoud

1. DreamGame staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.
3. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij DreamGame, haar toeleveranciers of andere rechthebbende.

Artikel 12 - Gegevensbeheer

1. DreamGame respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens. DreamGame neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
2. DreamGame houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
3. Koper kan te alle tijde via de email vragen welke gegevens omtrent koper zijn verwerkt. Per email kan koper verzoeken tot verbetering, aanvulling of andere correcties met betrekking tot deze gegevens, DreamGame zal deze zo spoedig mogelijk verwerken. Indien geen prijs meer wordt gesteld op het ontvangen van informatie dan dient koper DreamGame hiervan, per email, op de hoogte te stellen.
4. De verkregen informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke gebruikt worden ten behoeve van de webwinkel van Dreamgame BV. Hieronder valt o.a. het Trustpilot beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.
5. De site van DreamGame kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van derden of hun sites heeft DreamGame geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 13 - Toepasselijk recht/bevoegd rechter

1. Op overeenkomsten tussen DreamGame en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen DreamGame en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem/Zutphen kennis, tenzij DreamGame de voorkeur geeft het geschil aan de bevoegd rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen. Met uitzonderingen van de geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 - Restitutiebeleid

DreamGame geeft geen restituties voor digitale producten zodra de bestelling is bevestigd en de productsleutel is onthuld en naar de klant is verzonden.

Heb je een vraag?

Bekijk onze veelgestelde vragen, of neem contact op met onze klantenservice.